Rola HR Bussiness Partnera - od wsparcia po rolę strategiczną. Jak być promotorem i agentem zmian.

Rolą HR Business Partnera jest budowanie wysoko efektywnej organizacji i wspieranie jej w nieustannym rozwoju. Wspieranie stabilnego rozwoju biznesu w obliczu zmian, dbanie o zachowanie kultury organizacji, zapewnienie skutecznej realizacji procesów HR, wspieranie ciągłości komunikacji wewnętrznej to tylko niektóre z zadań HR Business Partnera. Jego rola staje się co raz bardziej kluczowa dla organizacji dla których fundamentalne jest zarządzanie wiedzą. Wartości wniesione do organizacji przez HR Business Partnera znacząca wpływają na efektywność wdrażanych procesów, oraz skuteczność działań.

Program szkolenia:
1. Znaczenie roli HR Business Partnera w organizacji:
• HR Business Partner – klasyczny model Dave’a Ulricha.
• Model HR Business Partneringu J. Bersina, czyli HR Business Partner jako projektant doświadczeń.
• Kluczowe kompetencje HR Business Partnera: orientacja biznesowa, umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie problemów i zarządzanie zmianą.
• Jak HR Business Partner może wspomóc zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji?
Partnerstwo strategiczne w zarządzaniu
ludźmi – w kierunku tworzenia wartości
dla interesariuszy organizacji
Kompetencje HR biznes partnera w odniesieniu
do ról pełnionych w organizacji
Kompetencje osobiste i społeczne HR
biznes partnera
Wyzwania HR biznes partnera we wdrażania
strategii zarządzania wiekiem
Wsparcie organizacyjne HR biznes partnera
w kontekście controllingu personalnego
HR biznes partner jako coach społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw
i zrównoważonego rozwoju
Ewolucja roli HR biznes partnera
w czasie pandemii – case study
2. Partnerstwo strategiczne w zarządzaniu ludźmi w kierunku tworzenia wartości dla inwestorów i klientów organizacji:
• Kluczowe zadania HR Business Partnera w odniesieniu do ról pełnionych w organizacji.
• Kompetencje osobiste i społeczne HR Business Partnera.
• Wyzwania HR Business Partnera we wdrażaniu strategii zarządzania wiekiem.
• Rola HR Business Partnera we wdrażaniu programów rozwojowych.
• Wsparcie organizacyjne HR Business Partnera w przedsiębiorstwie – case study.

3. Ewolucja roli HR Business Partnera – ćwiczenia warsztatowe
• HR Business Partner jako coach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju
• HR Business Partner jako rzecznik pracowników i agent zmian
• HR Business Partner jako promotor rozwoju

Korzyści ze szkolenia:
• Dowiesz się jakie znaczenie ma rola HR Business Partnera w organizacji.
• Zdobędziesz wiedzę na temat kluczowych kompetencji HR Business Partnera.
• Przekonasz się czy działania podejmowane przez HR Business Partnera wpłyną na efektywność realizacji procesów w organizacji.